Obchodní podmínky

Obchodní podmínky užití provozovatele webové stránky https://orangeroute.cz (dále jen Web) 

Provozovatelem webu je společnost KOJI, spol. s r.o., IČO: 12895644 sídlem Zelenohorská 986, 39811 Protivín. Provozovna: Orange Route Zelenohorská 986, 39811 Protivín (dále jen prodávající). Odpovědný vedoucí Radek Kovařík- jednatel

1. Úvodní ustanovení

Prodávající provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům. Bez ohledu na to, zda prostřednictvím webu nakupujete, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit uvedenými pravidly, která definují podmínky užívání všech funkčních součástí webu. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.

Obchodní podmínky se řídí právním řádem ČR

2. Registrace na webu

Na webu se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail a telefon. Registrací je založen uživatelský účet.

Pro případný přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet.

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.   

3 Objednávka– uzavření kupní smlouvy

Předmětem prezentace a objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Prodávající vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v provozovně Orange Route k osobnímu odběru nebo svým rozvozem.

Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání. 

 

Prodávajícím na webu prezentované zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Web obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou na webu zobrazovány. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webu obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu vyzvednutí případně doručení objednávaného zboží

informace o nákladech spojených s dodáním zboží

-informace o času odběru zboží při osobním odběru v restauraci

-kontaktní údaje

Před zasláním nebo vyzvednutím objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího”).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu nebo termín vyzvednutí zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.  

4. Elektronický prodej poukazů

Na webu jsou nabízeny k prodeji elektronické poukazy. Elektronické poukazy umožňují uplatnit slevu v restauraci Orange Route Protivín ve výši 200 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Tato sleva odpovídá nominální hodnotě voucheru a vouchery jsou po úspěšném nákupu zasílány v elektronické podobě ve formátu PDF. Každý voucher je opatřen unikátním kódem. Platnost voucheru je 3 měsíce od data nákupu a jejich pravost je ověřena na místě při uplatňování slevy.

5. Platba a doprava

 

Cena za objednávku je tvořena pokrmy včetně obalu. Obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům

Kupující může platit objednávku v hotovosti, kreditní kartou při převzetí nebo předem pomocí online platební brány kartou.

V případě, že si kupující zvolí platbu pomocí online platební brány, podklad k zaplacení (URL adresa k provedení platby) bude kupujícímu doručen až po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Kupující je povinen platbu uskutečnit do 5 minut, jinak bude objednávka automaticky zrušena, o čemž bude kupující informován e-mailem.

V případě rozvozu zboží které je předmětem objednávky kupujícího bude cena účtovaná za případnou dopravu, zobrazena při objednávce a bude součástí celkové ceny objednávky. Zboží je v takovém případě doručováno dopravou provozovatele

6. Odstoupení od smlouvy/objednávky

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od: kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo i částečně použito a u kterého byl porušen obal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ zboží podléhající rychlé zkáze či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží

Zprávu o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího rezervace@orangeroute.cz.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

7. Ostatní ujednání

Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas kupujícího není ze strany prodávajícího splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který prodávající vyznačí při dokončení objednávky na Webu

Dále má prodávající právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech kdy kupující uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, kupující má špatnou platební morálku, kupující objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek

V případě zrušení, nedodání objednaného zboží či dodání jiného produktu prodávajícím, má kupující právo na odstoupení od smlouvy v zákonem stanové lhůtě

8. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může

 

být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

My jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu. 

9. Reklamace

Reklamace se provádí písemně zasláním na e-mailovou adresu rezervace@orangeroute.cz. Reklamaci může provést pouze kupující, který objednávku učinil, ten je povinen uvést číslo objednávky a popsat vady zboží. V případě, že objednatel řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad a není-li to možné, má právo na přiměřenou kompenzaci, případně odstoupení od smlouvy.

Reklamace se nevztahuje na případy nesprávné skladování výrobku či jeho mechanického poškození.

Nejrychleji reklamaci vyřídíte návštěvou přímo u nás v restauraci Orange Route Protivín a my vám vyměníme objednávku za novou či vrátíme kupní cenu.